Showing all 5 results

Chất tạo đặc

Gelatin 150 PS 30

Chất nhũ hóa

Gum Spray

Chất làm đầy

Xanthan Gum