Danh mục Hóa chất Nguy hiểm theo thông tư 07 (22/04//2013)

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC HÓA CHẤT NGUY HIM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2013/TT-BCT ngày 22 tháng năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

TT

Tên hóa chất

Công thức hóa hc

Mã số CAS

1.

[4-[[4-anilino-1-naphthyl][4-(dimethylamino)phenyl]methylene] cyclohexa-2,5dien-1-ylidene] dimethylammonium chloride

C33H32N3Cl

2580-56-5

2.

[4-[4,4′-bis(dimethylamino) benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1- ylidene]dimethylammonium chloride

C25H30ClN3

548-62-9

3.

[Phthalato(2-)]dioxotrilead

C8H4O6Pb3

69011-06-9

4.

1,2,3-Trichloropropane

C3H5Cl3

96-18-4

5.

1,2-Benzenedicarboxylic aciddi-C6-8- branched alkyl esters, C7-rich

C22H34O4

71888-89-6

6.

1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters

C22H34O4

C30H50O4

68515-42-4

7.

1,2-Benzenedicarboxylic acid, dipentylester, branched and linear

C18H26O4

84777-06-0

8.

1,2-bis(2-methoxyethoxy)ethane (TEGDME; triglyme)

C8H18O4

112-49-2

9.

1,2-dichloroethane

C2H4C12

107-06-2

10.

1,2-Diethoxyethane

C6H14O2

629-14-1

11.

1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)

C4H10O2

110-71-4

12.

1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5triazinane-2,4,6-trione (TGIC)

C12H15N3O6

2451-62-9

13.

1,3,5-tris[(2S and 2R)-2,3-epoxypropyl]-1,3,5-triazine-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione (b-TGIC)

C12H15N3O6

59653-74-6

14.

1-bromopropane (n-propyl bromide)

C3H7Br

106-94-5

15.

1 -Methyl-2-pyrrolidone

C5H9NO

872-50-4

16.

2,4-Dinitrotoluene

C7H6N2O4

121-14-2

17.

2-Ethoxyethanol

C4H10O2

110-80-5

18.

2-Ethoxyethyl acetate

C6H12O3

111-15-9

19.

2-Methoxyaniline; o-Anisidine

C7H9NO

90-04-0

20.

2-Methoxyethanol

C3H8O2

109-86-4

21.

3-ethyI-2-methyl-2(3-methylbutyI)-1,3-oxazolidine

C11H23NO

143860-04-2

22.

4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol

C14H22O

140-66-9

23.

4-(1,1,3,3 -tetramethylbutyl)phenol

C14H22O

140-66-9

24.

4,4′-bis(dimethylamino)-4″- (methylamino)trityl alcohol

C24H29N3O

561-41-1

25.

4,4’-bis(dimethylamino) benzophenone

C17H20N2O

90-94-8

26.

4,4-methylenedi-o-toluidine

C15H18N2

838-88-0

27.

4,4’-oxydianiline and its salts

C12H12N2O

101-80-4

28.

4-Aminoazobenzene

C12H11N3

60-09-3

29.

4-Nonylphenol, branched and linear

C15H24O

 

30.

5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene (musk xylene)

C12H15N3O6

81-15-2

31.

6-methoxy-mtoluidine (p-cresidine)

C8H11NO

120-71-8

32.

Alkanes, C10-13, chloro (Short Chain Chlorinated Paraffins) (Chloroalkanes C10-13)

 

85535-84-8

33.

Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres

Ceramic Fibres (Aluminosilicate) (Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres (SiO2, AI2O3))

 

142844-00-6

34.

Ammonium dichromate

N2H8Cr2O7

7789-09-5

35.

Anthracene

C14H10

120-12-7

36.

Anthracene oil

 

90640-80-5

37.

Anthracene oil, anthracene paste

 

90640-81-6

38.

Anthracene oil, anthracene paste, anthracenefraction (Anthracene oil, Fraction)

 

91995-15-2

39.

Anthracene oil, anthracene paste,distn, lights

 

91995-17-4

40.

Anthracene oil, anthracene-low

 

90640-82-7

41.

Benzyl butyl phthalate (BBP)

C19H20O4

85-68-7

42.

Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)

C24H38O4

117-81-7

43.

Bis(2-methoxyethyl) ether

C6H14O3

111-96-6

44.

Bis(2-methoxyethyl) phthalate

C14H18O6

117-82-8

45.

Bis(pentabromophenyl) ether (-decabromodiphenyl ether; DecaBDE) (Decabromodiphenyl oxide)

C12Br10O

1163-19-5

46.

Bis(tributyltin)oxide (TBTO)

C24H54OSn2

56-35-9

47.

Chromic acid, Dichromic acid, Oligomers of chromic acid and dichromic acid.

H2CrO4

H2Cr2O7

7738-94-5,

13530-68-2

48.

Chromium trioxide

Chromic acid

Chromic anhydride

CrO3

1333-82-0

49.

Cobalt cacbonat

Cobalt(II) carbonate

CoCO3

7542-09-8

513-79-1

50.

Cobalt dichloride

Cobalt muriate

Cobaltous chloride

CoCI2

7646-79-9

51.

Cobalt(II) diacetate

C4H6CoO4

71-48-7

52.

Cobalt(II) dinitrate

(Cobaltous nitrate)

CoN2O6/Co(NO3)2

10141-05-6

53.

Cobaltous sulfate

Cobalt (II) sulfate

CoSO4

10124-43-3

54.

Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride [1], cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride [2], trans-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride

(Cis-1,2-Cyclohexanedicarboxylic Anhydride, Hexahydrophthalic anhydride)

C8H10O3

85-42-7,

13149-00-3,

14166-21-3

55.

Diazene-1,2-dicarboxamide

(C,C’-azodi(formamide))

(Azodicarbonamide)

C2H4N4O2

123-77-3

56.

Diboron trioxide

(Boric anhydride

Boron trioxide

Boron sesquioxide)

B2O3

1303-86-2

57.

Dibutyl phthalate (DBP) (1,2-Benzenedicarboxylic acid dibutyl ester, Di-n-butyl phthalate)

C16H22O4/ C6H4(COOC4H9)2

84-74-2

58.

Dibutyltin dichloride (DBTC)

C8H18Cl2Sn

683-18-1

59.

Dichromium tris(chromate)

Cr8O21

24613-89-6

60.

Diisobutyl phthalate

C16H22O4

84-69-5

61.

Diisopentylphthalate

C13H16O4

605-50-5

62.

Dinoseb (6-sec-butyl-2,4-dinitrophenol)

C10H12N2O5

88-85-7

63.

Dioxobis(stearato)trilead

C36H70O6Pb3

12578-12-0

64.

Disodium tetraborate, anhydrous, Sodium tetraborate decahydrate Sodium tetraborate, Sodium tetraborate pentahydrate

B4H20Na2O17

B4Na2O7

B4H10Na2

1303-96-4,

1330-43-4,

12179-04-3

65.

Fatty acids, C16-18, lead salts

 

91031-62-8

66.

Formaldehyde, oligomeric reaction products with aniline

(C6H7NCH2O)x

25214-70-4

67.

Furan

C4H4O

110-00-9

68.

Henicosafluoroundecanoic acid (Perfluoroundecanoic acid)

C11HF21O2

2058-94-8

69.

Heptacosafluorotetradecanoic acid

C14HF27O2

376-06-7

70.

Hexabromocyclododecane (HBCDD) and all major diastereoisomers identified:

Alpha-hexabromocyclododecane,

Beta-hexabromocyclododecane

Gamma-hexabromocyclododecane

(1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane)

C12H18Br6

25637-99-4,

3194-55-6

(134237-50-6)

(134237-51-7)

(134237-52-8)

71.

Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride (Methylhexahydrophthalic anhydride)

C9H12O3

25550-51-0, 19438-60-9, 48122-14-1, 57110-29-9

72.

Lead chromate

PbCrO4

(CrH2O4.Pb)

7758-97-6

73.

Lead chromate molybdate sulphate red (C.I. Pigment Red 104)

PbCrO4, PbMoO4, PbSO4

12656-85-8

74.

Lead diazide, Lead azide

PbN6

13424-46-9

75.

Lead dinitrate

PbN2O6

10099-74-8

76.

Lead dipicrate

C12H4N6O14Pb

6477-64-1

77.

Lead hydrogen arsenate (Lead arsenate)

PbHAsO4

7784-40-9

78.

Lead oxide sulfate (Lead(II sulfate, tribasic Lead sulfate(II)

PbSO4

12036-76-9

79.

Lead styphnate (Lead 2,4,6-trinitro-m-phenylene dioxide)

C6HN3O8Pb

15245-44-0

80.

Lead sulfochromate yellow (Pigment Yellow 34)

PbCrO4+PbSO4

1344-37-2

81.

Lead titanium trioxide

PbTiO3

12060-00-3

82.

Lead titanium zirconium oxide

PbTiZrO2

12626-81-2

83.

Lead(II) bis(methanesulfonate) (Lead(II) methanesulfonate)

C2H6O6PbS2

17570-76-2

84.

Methoxyacetic acid

C3H6O3

625-45-6

85.

Methyloxirane (Propylene oxide)

C3H6O

75-56-9

86.

N,N,N’,N,-tetramethyl-4,4′-methylenedianiline (4,4′-Methylenebis(N,N-dimethylaniline))

C17H22N2

101-61-1

87.

N,N-dimethylacetamide

C4H9NO

127-19-5

88.

N,N-dimethylformamide

C3H7NO

68-12-2

89.

N-methylacetamide

C3H7NO

79-16-3

90.

N-pentyl-isopentylphthalate (Isopentyl Pentyl Phthalate)

C18H26O4

776297-69-9

91.

o-aminoazotoluene

C14H15N3

97-56-3

92.

Orthoboric acid

Boric acid

BH3O3

10043-35-3,

11113-50-1

93.

o-Toluidine

C7H9N

95-53-4

94.

Pentacosafluorotridecanoic acid

C13HF25O2

72629-94-8

95.

Pentalead tetraoxide sulphate

Pb5SO8

12065-90-6

96.

Pentazinc chromate octahydroxide

Zn5CrH8O12

49663-84-5

97.

Phenolphthalein

C20H14O4

77-09-8

98.

Pitch, coal tar, high temp.

 

65996-93-2

99.

Potassium chromate

(Kali cromat)

K2CrO4

7789-00-6

100.

Potassium dichromate

(Kali dicromat)

K2Cr2O7

7778-50-9

101.

Potassium hydroxyoctaoxodizincatedichromate

(Kali hydroxyoctaoxodizincatedichromate)

K2ZnCr2O8

11103-86-9

102.

Pyrochlore, antimony lead yellow

 

8012-00-8

103.

Silicic acid (H2Si2O5), barium salt (1:1), lead-doped

 

68784-75-8

104.

Sodium chromate (Natri cromat)

Na2CrO4

7775-11-3

105.

Sodium dichromate (Natri dicromat)

Na2Cr2O7

7789-12-0,

10588-01-9

106.

Strontium chromate

SrCrO4

7789-06-2

107.

Sulfurous acid, lead salt, dibasic

PbSO3

62229-08-7

108.

Tetraboron disodium heptaoxide, hydrate

B4H14Na2O8-12

12267-73-1

109.

Tetralead trioxide sulphate

Pb4O3SO4

12202-17-4

110.

Tricosafluorododecanoic acid

C12HF23O2

307-55-1

111.

Triethyl arsenate

C6H15AsO4

15606-95-8

112.

Trilead bis(carbonate)dihydroxide

2CO3.2Pb.H2O2Pb

1319-46-6

113.

Trilead diarsenate

Pb3As2O8

3687-31-8

114.

Trilead dioxide phosphonate

HO5PPb3

12141-20-7

115.

Tris(2-chloroethyl)phosphate

C6H12Cl3O4P

115-96-8

116.

Zirconia Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres (ZrRCF)

 

 

117.

-Bis[4(dimethylamino)phenyl]-4(phenylamino)naphthalene-1-methanol

C34H35N3O

1325-85-5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

[/lightbox]